Aydınlatma Metnİ

KVKK AYDINLATMA BEYANI

MAVİ.LİMON Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Beyanı

İşletmemizde İşlenmekte olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

 

Amaç ve Kapsam

İşbu Beyan, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (KVKK) ve MAVİ.LİMON (M.L olarak anılabilecektır) KVK Politikası gereği MAVİ.LİMON’un kişisel verilere atfettiği önem doğrultusunda; mevcut ve potansiyel müşterilerimizin , çalışanlarımızın, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların, ve diğer tüm üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır.

 

Veri Sorumlusu

KVKK MAVİ.LİMON bünyesinde işlenen veriler için MAVİ.LİMON’u Veri Sorumlusu olarak kabul etmektedir. MAVİ.LİMON’un kuruluş amacı; müşterilerinin isteği doğrultusunda , , kendine has ölçüleri , rahatlık ve estetik anlayışıyla ürünler üreterek bu ürünlerin müşterilerine en iyi fiyat/performans biçiminde ulaştırmayı sağlamaktır. Ayrıca MAVİ.LİMON genç girişimci ruhuyla müşterilerinin isteklerini karşılayabilmek için müşterilerini değerler sıralamasında ilk sıraya yerleştirmektedir.

 

Tarafınıza ait kişisel veriler, MAVİ.LİMON tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda açıklanan amaçlar doğrultusunda, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

MAVİ.LİMON, kişisel verileri ticari hayatın olağan akışı kapsamında mevzuat tarafından kendisine verilen hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işler.

 

MAVİ.LİMON Veri Sorumlusu sıfatıyla toplamış olduğu kişisel verileri; KVKK ve diğer mevzuata uygun olarak minumum şekilde kaydetme, depolama, muhafaza etme, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşma, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, üçüncü kişilere aktarma, devretme, sınıflandırma ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işleme hak ve yetkisine sahiptir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel veriler, yukarıda belirtilen amaçlarla ve faaliyetlerimizin eksiksiz yürütülmesini sağlamak için, hizmet sağlayıcı gerçek veya tüzel kişiler (iş ortakları), Şirket personeli, çevrimiçi (online) hizmetler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmekte ve işlenmektedir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK m. 4/2 hükmünde öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya KVKK m. 5/2 ve KVKK m. 6/3 hükümlerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir

 

Kişisel Verilerin Saklanması ve Silinmesi

MAVİ.LİMON, KVKK ve ilgili diğer mevzuat uyarınca veri tutma sınırlarını belirlerken birincil öncelikte yasal yükümlülükleri dikkate alır. Kanunların ve diğer mevzuatın doğrudan veya dolaylı olarak bir sınır belirlenmediği durumlarda kişisel veriler, işlendikleri makul ve yasal amaç ile uyumlu bir limit belirlenerek saklanmaktadır. Süre sonunda veya işlemeye konu sebebin ortadan kalkması halinde ilgili veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

KVKK’nın 11. Maddesi’nin Sağladığı Haklar

KVKK’nın tanıdığı haklar gereği herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Başvuran kişi, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerini bizzat ve yazılı olarak, MAVİ.LİMON ‘un şirket merkezi adresi üzerinden (Bahçelievler Mh. İzzettin Çalışlar Cd. No: 42/c Bahçelievler/İST.) üzerinden veya Kanunda belirtilen diğer yöntemlerle veri sorumlusu M.L’ye iletebilecektir. M.L, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre KVKK’da belirtilen süre içinde sonuçlandıracaktır. Başvuru kural olarak ücretsiz olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, M.L tarafından KVKK’ya göre belirlenen tarifeye göre ücret de talep edilebilecektir. EPİAŞ, başvuruya ilişkin kabul veya ret cevabını ilgili kişiye yazılı olarak bildirebilecektir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde veri sorumlusunca gereği yerine getirilir. Başvurunun veri sorumlusunun hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir.

Beden Tablosu